کد خبر:۶۷۳۲
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۰
تعداد بازدید: 4297
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
ويزيت پزشکان متخصص در بخش خصوصي 15 هزار و 500 تومان تعيين شد
در تعرفه هاي اعلامي از سوي دولت شاهد فاصله زياد ميان تعرفه هاي دولتي و بخش خصوصي هستيم

بر اساس مصوبه دولت سقف ويزيت پزشکان عمومي بخش خصوصي در سال جاري 9 هزار و 800 تومان، پزشکان متخصص 15 هزار و 500 تومان و متوسط زمان ويزيت توسط آن ها حداقل ۱۵ دقيقه اعلام شد. به گزارش ايسنا، هيئت وزيران در جلسه 18 تير ماه بنا به پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تاييد شوراي عالي بيمه سلامت و به استناد بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389- سقف تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1391 را تعيين کرد. بر اساس ابلاغ دولت، سقف تعرفه هاي ويزيت پزشکان و کارشناسان پروانه دار به صورت زير اعلام شد:

- ويزيت پزشکان عمومي 98000 ريال، - ويزيت پزشکان متخصص 155000 ريال، - ويزيت پزشکان روان پزشک و فوق تخصص 195000 ريال، - ويزيت فوق تخصص روان پزشکي 220000 ريال،

 - PHD پروانه دار 98000 ريال ، - کارشناس ارشد پروانه دار 84000 ريال ، - کارشناس پروانه دار 73000 ريال

تبصره يک: پزشکان روان پزشک و فوق تخصص در صورتي مي توانند از تعرفه هاي مذکور استفاده کنند که مدارک آن ها توسط وزارت بهداشت تاييد و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره 2: کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتي مي توانند از تعرفه هاي کارشناسي ارشد يا PHD استفاده کنند که کارشناسي ارشد و PHD ثبت شده آن ها مرتبط با رشته کارشناسي و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره 3: متوسط زمان ويزيت براي پزشکان عمومي حداقل 15 دقيقه، براي پزشکان متخصص حداقل 20 دقيقه و براي پزشکان فوق تخصص 25 دقيقه و روان پزشکان حداقل 30 دقيقه، تعيين شده است.

تبصره 4: پزشکان عمومي باسابقه بيش از 15 سال کار قانوني، مجاز به دريافت معادل 15 درصد، علاوه بر تعرفه مصوب هستند.

همچنين بر اساس ابلاغيه دولت، سقف ضرايب تعرفه هاي خدمات درماني نيز به شرح زير اعلام شد:

- ضريب تعرفه داخلي 38400 ريال ، - ضريب تعرفه بيهوشي 184000 ريال و- ضريب تعرفه جراحي 380000 ريال ، - ضريب تعرفه دندانپزشکي 6000 ريال و - ضريب تعرفه فيزيوتراپي 5300 ريال.

 بر اساس ابلاغيه دولت، سقف تعرفه  هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان درجه يک، يک تختي 2610000ريال، دو تختي 2030000ريال، سه تختي و بيشتر 1450000ريال، نوزاد سالم 1015000ريال، نوزاد بيمار سطح دوم 1450000ريال، تخت بيمار سوختگي 4350000ريال، تخت بيمار رواني 1450000ريال، تخت بخش سي سي يو 2610000ريال، تخت بخش پست سي سي يو3335000 ريال، تخت بخش آي سي يو جنرال 5220000ريال، تخت بي آي سي يو 5800000 ريال، در نظر گرفته شده است.

همچنين سقف تعرفه هاي هزينه اقامت (هتلينگ) براي بيمارستان درجه دو، يک تختي 2088000 ريال، دو تختي 1624000ريال، سه تختي و بيشتر 1160000ريال، نوزاد سالم 812000 ريال، نوزاد بيمار سطح دوم 1160000 ريال، تخت بيمار سوختگي 3480000 ريال، تخت بيمار رواني 1160000 ريال، تخت بخش سي سي يو 2088000 ريال، تخت بخش پست سي سي يو 2668000 ريال، تخت بخش آ ي سي يو جنرال 4176000 ريال و تخت بي آي سي يو 4640000 ريال اعلام شده است.

سقف تعرفه هاي هزينه اقامت (هتلينگ) بيمارستان درجه سه، يک تختي 15666000ريال، دو تختي 1218000ريال، سه تختي و بيشتر 870000 ريال، نوزاد سالم 609000 ريال، نوزاد بيمار سطح دوم 870000 ريال، تخت بيمار سوختگي 2610000 ريال، تخت بيمار رواني 870000 ريال، تخت بخش سي سي يو 1566000 ريال، تخت بخش پست سي سي يو 2001000 ريال، تخت بخش آي سي يو جنرال 3132000 ريال و تخت بي آي سي يو 3480000 ريال در نظر گرفته شده است. بر اساس ابلاغيه دولت،  سقف تعرفه هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان درجه چهار، يک تختي 1044000 ريال، دو تختي 812000 ريال، سه تختي 580000 ريال، نوزاد سالم 406000 ريال،  نوزاد بيمار سطح دوم 580000 ريال، تخت بيمار سوختگي 1740000 ريال، تخت بيمار رواني 580000 ريال، تخت بخش سي سي يو 1044000 ريال، تخت بخش پست سي سي يو 1334000 ريال، تخت بخش آي سي يو جنرال 2088000 ريال و تخت بي آي سي يو 2320000 ريال اعلام شده است. در خور اشاره است، سهم سازمان هاي بيمه گر پايه در خريد خدمات تشخيصي درماني از بخش خصوصي در سال جاري به شرح زير تعيين شده است:

الف- معادل 90 درصد تعرفه دولتي خدمات تشخيصي درماني در بخش بستري

 ب- معادل 70 درصد تعرفه دولتي خدمات تشخيصي درماني در بخش سرپايي

تبصره: سهم سازمان هاي بيمه گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني سال جاري در مناطقي که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار مي شود، مطابق نسخه 02 و دستورالعمل هاي ابلاغي ستاد کشوري پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد بود. همچنين سقف تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش غير دولتي در مراکز استان ها و شهرستان هاي تابعه با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفه هاي اين تصويب نامه توسط رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان و رئيس سازمان نظام پزشکي استان و يک نماينده سازمان هاي بيمه گر پايه استان تعيين و پس از تاييد استاندار، توسط استاندار ابلاغ مي شود.

تبصره: در استان هاي داراي بيش از يک دانشگاه علوم پزشکي، دانشگاه واقع در مرکز استان، موظف به بررسي و کارشناسي تعيين سقف تعرفه هاي بخش غيردولتي در منطقه با هماهنگي  ديگر دانشگاه  و دانشکده هاي استان خواهد بود.

 فاصله زياد ميان تعرفه هاي دولتي و خصوصي بي انگيزگي پزشکان را در پي دارد

دکتر هاشم زهي عضو کميسيون بهداشت مجلس با بيان اين که در تعرفه هاي اعلامي از سوي دولت شاهد فاصله زياد ميان تعرفه هاي دولتي و بخش خصوصي هستيم به خراسان گفت: فاصله تعرفه هاي دولتي و بخش خصوصي ۲ تا 3.5 برابر است که به بي انگيزگي پزشکان و اعضاي هيئت علمي براي خدمت در بخش دولتي و افت کيفيت خدمات درماني در بخش دولتي مي انجامد علاوه بر اين که مانع اجراي قانون خدمت تمام وقت پزشکان در بخش دولتي است. وي افزود: آنچه باعث شده تا در قانون برنامه پنجم توسعه تعرفه گذاري خدمات درماني در بخش دولتي و خصوصي به دولت واگذار شود و سازمان نظام پزشکي از تعرفه گذاري خدمات درماني در بخش خصوصي منع شود، فاصله ميان تعرفه هاي دولتي و خصوصي بود اما امسال شاهد افزايش اين فاصله هستيم و دولت به جاي کاهش فاصله و نزديک کردن تعرفه هاي دولتي و خصوصي، تعرفه هاي خصوصي را ۲ تا 3.5 برابر تعرفه هاي بخش دولتي تعيين کرده است. بنا به گفته اين نماينده در متن ابلاغيه قرار شده است که بيمه ها ۹۰ درصد تعرفه ها در بخش بستري و ۷۰ درصد در بخش سرپايي را بپردازند اين در حالي است که انجام چنين کاري از توان بيمه ها خارج است. وي افزود: اگر اين مسئله از سوي بيمه ها رعايت شود به عنوان مثال از مبلغ 9.800 تعرفه پزشک عمومي بيمه ها بايد نزديک به ۷ هزار تومان را بپردازند و سهم مردم نزديک به ۳ هزار تومان مي شود که متاسفانه بيمه ها هيچ گاه به تعهدات خود عمل نکرده اند و اين بار نيز به نظر نمي رسد که چنين اقدامي را انجام دهند؛ بنابراين بازهم فشار تعرفه هاي درماني در بخش خصوصي بر دوش بيماران خواهد بود و بيماران مجبور به پرداخت هزينه هاي بالاي درمان خواهند شد. هاشم زهي گفت: فاصله زياد تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي و همچنين بالا بودن ميزان تعرفه هاي درماني در بخش خصوصي در جلسه امروز کميسيون بهداشت بررسي مي شود. شايان ذکر است يکي از دلايلي که تاکنون به اعلام نشدن تعرفه ها منجر شده بود بالا بودن تعرفه هاي بخش خصوصي و تقبل نکردن پرداخت سهم بيشتر تعرفه ها از سوي بيمه ها بود.

 سهم بيمه ها از هزينه هاي سلامت از ۲۵ به ۱۹ درصد کاهش يافته است

نايب رئيس سازمان نظام پزشکي نيز گفت: سهم بيمه ها از هزينه هاي سلامت از ۲۵ درصد در سال ۸۸ به ۱۹ درصد در سال گذشته کاهش پيدا کرده است و اين مسئله خطرناکي است. مجلس اگر خواستار نظارت بر کار پزشکان و کاهش زيرميزي است بهتر است به قانون شکني هايي مانند تشکيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت هم نظارت کند. به گزارش فارس عليرضا زالي ادامه داد: قانون خواستار اين است که رابطه مستقيم مالي بين پزشک و بيمار حذف شود در دنيا اين کار به عهده بيمه ها گذاشته شده است، اما وقتي صنعت بيمه ما ضعيف است چه طور توقع داريم سيستم اصلاح شود. نايب رئيس سازمان نظام پزشکي گفت: دو سال پيش بر اساس حساب ملي سلامت کشور، ۲۵ درصد سهم هزينه هاي درماني و سلامت مردم را بيمه ها پرداخت مي کردند اما اطلاعات همين حساب نشان مي دهد سهم بيمه ها از هزينه هاي درماني مردم به ۱۹ درصد کاهش يافته که اين مسئله خطرناکي است.

 نويسنده: فاطمه توانا - خراسان

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: