کد خبر:۳۸۶۸
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۴
تعداد بازدید: 5570
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
دربسياري موارد زوجين از بارحقوقي تعهدي که مي دهندبي اطلاعند
حق طلاق و دادن آن به زن از طرف مرد به عنوان يکي از شرايط ضمن عقد در بعضي موارد با بذل مهر از طرف زن و يا عدم بذل مهر در دفاتر به ثبت مي رسد که در صورت عدم تفهيم بذل...
عقد ازدواج قراردادي است که براساس آن حقوق و تکاليف مشخصي بر عهده زوجين قرار مي گيرد. قراردادي که شايد زوجين به خاطر حال و هواي روزهاي نخست زندگي کمتر به آن و تعهداتي که به واسطه اش برعهده مي گيرند توجه مي کنند. شايد اين عادت مردم ماست که نخوانده پاي قراردادها را امضا مي کنند و بدون اطلاع از بندهاي آن مفاد قرارداد را مي پذيرند و متعهد به اجرايش مي شوند. بسياري از دخترها و پسرهاي جواني هم که براي ازدواج به دفترهاي ازدواج و طلاق مراجعه مي کنند از اين قاعده مستثنا نيستند و بيش از آن که توجه شان معطوف به عقد و شرايطي که تحت عنوان شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم امضا مي کنند باشد تنها به حاشيه هايي چون مراسم عروسي، جهيزيه و مسکن و... معطوف است

شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم شرايطي است که براساس آن مرد در مواردي مشخص به زن وکالت مي دهد. يعني زن از اختيار و اراده مرد براي انجام کار استفاده مي کند و قانون گذار اين حق را به زوجين داده تا مرد مواردي را از اختياراتش به همسرش در قالب وکالت بدهد. شرايطي چون حق طلاق، حق حضانت فرزندان، تعيين تکليف دارايي هاي به دست آمده در حين زندگي مشترک، شرط تحصيل، شرط اشتغال و... که البته ۱۲ مورد نيز به عنوان شرايط ضمن عقد در سند نکاحيه درج شده و زوجين مي توانند با توافق قبلي آن ها را قبول کنند. اما آشنا کردن زوج هاي جوان پيش از جاري شدن صيغه عقد ازدواج با اين شرايط و تعهداتي که با قبول کردنشان بر عهده مي گيرند موضوعي است که شوراي عالي قضايي برعهده سردفتران عقد و ازدواج قرار داده است.

براساس بند ۱۷۸ مجموعه بخش نامه هاي ثبتي سازمان ثبت اسناد مصوب شوراي عالي قضايي، سردفتران مکلفند از لحاظ شرعي و قانوني پيش از انشاء عقد ازدواج شروط مندرج را در سند نکاحيه براي زوجين قرائت و تک تک شرط ها را به آن ها تفهيم کنند. براساس اين قانون سردفتر موظف است پيش از اجراي صيغه عقد به زوجين تذکر دهد که قبول شرايط مندرج در نکاحيه الزامي نيست و منوط به توافق طرفين است. اما نکته پاياني اين قانون پي گرد انتظامي براي سردفتراني است که از اين قانون تخطي کنند و شرايط ضمن عقد را به زوجين تفهيم نکنند. در اين بين اما بسيارند زوج هايي که هنگام عقد نه تنها با شرايط ضمن عقد آشنا نبوده اند بلکه بدون هيچ گونه توضيحي از سوي سردفتران عقد و ازدواج تمام شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحيه را امضا کرده اند. يکي از سردفتران عقد و ازدواج که سابقه اي ۲۵ ساله در اين امر دارد درخصوص شرايط ضمن عقد و تفهيم آن ها از جانب سردفتر به زوجين مي گويد: وظيفه قانوني سردفتر توضيح شرايط ضمن عقد به زبان ساده و قابل فهم براي زوجين است چرا که امضاي شرايط ضمن عقد به معناي پذيرش مسئوليت است.

وي در ادامه مي گويد: وقتي زوجين براي گرفتن معرفي نامه به منظور مراجعه به آزمايشگاه به دفترخانه مراجعه مي کنند شرايط ضمن عقد را همراه با توضيحات در اختيارشان قرار مي دهيم. پس از آن هم در روز عقد و پيش از جاري شدن صيغه عقد تمام شرايط ضمن عقد را به زبان ساده و قابل درک براي زوجين توضيح مي دهيم چرا که تعداد کمي از مراجعان با شرايط ضمن عقد و بار حقوقي آن آشنايند و عمدتا اطلاعات کمي در اين باره دارند.

وي تشريح شرايط ضمن عقد و به طور کلي حقوق خانواده را در فرصت کوتاه قبل از عقد ناکارآمد مي داند و معتقد است: آشنايي با حقوق خانواده بايد در قالب کتاب ها و واحدهاي درسي در آموزش و پرورش و دانشگاه ها به جوانان ارائه شود چرا که ازدواج امري است که تمام جوانان روزي با آن مواجه مي شوند. وي اما تاکيد دارد: نبايد از وظيفه قانوني سردفتران در تفهيم عقد خارج لازم به زوجين غافل شد، چرا که زوج هاي جوان در ابتداي ازدواج به دليل حال و هوايي که دارند کمتر به مسائلي که متعهد به انجامشان مي شوند توجه دارند و بخش عمده اي از موارد طلاق به دليل ناآگاهي زوجين از شرايط ضمن عقد و موارد مشابه است . اين سردفتر به ماده ۱۱۳۳ قانون مدني اشاره مي کند، قانوني که طبق آن بقا و دوام زندگي در دست زوج است و مرد مي تواند هر زمان که بخواهد به شرط پرداخت حقوق زن، زن را طلاق دهد. با تعيين برخي شرايط ضمن عقد زوج بعضي اختياراتش را به همسرش واگذار مي کند، شرايطي چون حق طلاق، تحصيل، اشتغال و ... وي احساس مسئوليت و درک فلسفه ازدواج را پايه اصلي دوام زندگي مشترک مي داند و مي گويد: نوع نگاه به زندگي، داشتن تربيت ديني و خدا ترس بودن و نگاه الهي به زندگي سبب پايداري خانواده مي شود. اما متأسفانه در چند سال اخير نگاه اقتصادي و مادي به ازدواج، سبب سست شدن پايه هاي زندگي شده است. چرا که چنين ازدواج هايي به محض از بين رفتن زيرساخت هاي اقتصادي و مادي از هم مي پاشد، مواردي که اين سردفتر تعداد زيادي را از آن ها به خاطر دارد.

وي در ادامه مي گويد: ۱۲ شرط در حال حاضر در سند نکاحيه درج شده که زوجين در قبول يا رد آن ها مختارند. علي مظفري نايب رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره علت کوتاهي برخي سردفتران در تفهيم شرايط ضمن عقد به زوجين به خراسان مي گويد: طبق قانون سردفتران مکلفند شرايط ضمن عقد را به زباني ساده و قابل فهم براي زوجين توضيح دهند. با اين حال ممکن است عده اي از سردفتران به دلايلي اين کار را انجام ندهند. وي در توضيح علل انجام ندادن اين کار توسط سردفتران مي گويد: برخي از سردفتران عقد و ازدواج خودشان آشنايي کافي با مسائل حقوقي ندارند و به همين دليل قادر به توضيح بار حقوقي شرايط ضمن عقد نيستند.

مظفري به آمار ۷۰ درصدي سردفتران اشاره مي کند که زوجين را پيش از عقد با شرايط ضمن عقد آشنا مي کنند و مي گويد: طبق آخرين آماري که کانون تهيه کرده است و براساس آمارهاي حاصل از کلاس هاي کاربردي که براي سردفتران برگزار مي شود مشخص شده که ۷۰ درصد از سردفتران تهران علاوه بر اين که خودشان از تمام شرايط آگاهند زوجين را نيز پيش از انشاء عقد با اين شرايط آشنا مي کنند. (به عبارتي ۳۰ درصد سردفتران اين کار را انجام نمي دهند).

وي در ادامه مي گويد: زوجين مي توانند از سر دفتر به خاطر توضيح ندادن عقد خارج لازم شکايت کنند اما بايد به اين نکته توجه داشته باشند که ناآگاهي از شرايط امضا شده توسط طرفين رافع مسئوليتشان نيست و تنها در صورت شکايت و مشخص شدن قصور سردفتر وي به جريمه نقدي و يا يک تا ۲ ماه انفصال محکوم مي شود.

نايب رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق علت ناآشنا بودن برخي سردفتران را ضابطه مند نبودن اين شغل در گذشته مي داند و مي گويد: بعضي از سردفتران قديمي به دليل داشتن تحصيلات پايين با اين موارد آشنا نيستند.لزوم تفهيم شرايط ضمن عقد براي تمام زوجين امري ضروري است چرا که برخي افراد به دليل آشنا نبودن با بار حقوقي برخي کلمات ممکن است با برداشتي نادرست، شرطي را امضا کنند که در آينده مشکلات بسياري را برايشان به وجود آورد.

حق طلاق و دادن آن به زن از طرف مرد به عنوان يکي از شرايط ضمن عقد در بعضي موارد با بذل مهر از طرف زن و يا عدم بذل مهر در دفاتر به ثبت مي رسد که در صورت عدم تفهيم بذل يا عدم بذل مهريه از طرف سردفتر، مي تواند در آينده مشکلاتي را براي طرفين ايجاد کند.

يکي از سردفتران تهران با اشاره به اين موضوع، به عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه و آوردن آن در سند نکاحيه اشاره و تاکيد مي کند: سردفتر موظف است مفهوم اين دو واژه را براي زوجه توضيح دهد چرا که در صورت ذکر عندالاستطاعه بودن، مرد مي تواند از دادن مهريه زن به بهانه هاي مختلف خودداري کند.

فرهاد تجري نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز بي خبر بودن مردم را از شرايط ضمن عقد و امضاي ناآگاهانه شروط توسط زوجين در بسياري از موارد تاييد مي کند و مي گويد: در بسياري از موارد زوجين از بار حقوقي تعهدي که مي دهند بي اطلاعند و دفترهاي ازدواج و طلاق نيز آن ها را به زوجين تفهيم نمي کنند. البته ناآگاهي رافع مسئوليت امضاکننده نيست و امضاکننده چه آگاه باشد و چه ناآگاه مکلف به اجراي تعهداتش است. وي برخي مشکلات به وجود آمده را در طول زندگي به دليل آگاه نبودن از حقوق خانواده مي داند و مي گويد: بعضي افراد به علت بي اطلاعي از بار حقوقي مواردي که پذيرفته اند مشکلات عديده اي براي همسرشان ايجاد مي کنند.وي نداشتن احساس مسئوليت را مشکل سر دفتراني مي داند که شرايط را به زوجين تفهيم نمي کنند.

با تمام اين تفاصيل جهل به قانون مانع از اجراي آن نيست و زوجين موظفند تک تک تعهداتشان را که دانسته و ندانسته هنگام ازدواج امضا کرده اند اجرا کنند.منبع:رزونامه خراسان
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: