کد خبر:۲۲۳۰
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۵
تعداد بازدید: 81465
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
جزئیات دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل پرداخت کمکهای رفاهی و فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 به استناد اجازه حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، خدمات کمک های رفاهی کارمندان مقرر در قوانین و مقررات از جمله موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور العمل نحوه پرداخت رعایت اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه برای هر ماه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد:

الف: کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 8.5 ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل (18) هجده هزار ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.

ب: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند، ماهانه سیصد هزار ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعیین می شود.

ج: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند. در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سیصد هزار ریال تعیین می شود.

در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود.

کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند یا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته می باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند.

د- پرداخت سایر کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (به استثناء موارد فوق) برای هر ماده از سال 1388 تا ابلاغ دستور العمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات مصوب و معادل با یک دوازدهم میانگین کمکهای رفاهی سال 1387 قابل پرداخت است.


------------------------


شرایط جدید نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کار کارمندان

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستور العمل اجرایی پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان دولت را به شرح زیر تصویب نمود:

الف: اضافه کار

ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.

مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176.

ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.

ماده 3- حداکثر تا بیست درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستور العمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماده (2) این دستور العمل مستثنی می باشند.

تبصره - کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد و لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این آیین نامه شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستور العمل بلامانع خواهد بود.

ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف

ماده 4- به کارمندان دستگاه های اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد.

- حق التحقیق

مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .

- حق التدریس برای آموزش های خارج از نظام آموزشی رسمی کشور

مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .

- حق الترجمه

مبلغ حق الترحمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5 .

مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر3 .

- حق التالیف

مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4 .

مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3 .

ماده 5- صلاحیت علمی کارمندان برای انجام تحقیق، ترجمه، تالیف و ضرورت انجام موضوع، به تایید مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه خواهد رسید.

تبصره1- نحوه محاسبه حق التدریس مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش بنا به پیشنهاد وزارت مذکور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که انجام تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، جز وظایف جاری کارمندان باشد و در وقت اداری صورت پذیرد مبالغ مذکور قابل پرداخت نیست.

ماده6- چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس بکار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آیین نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغال که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است و با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد.

این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام می شود.

ماده 7- به استناد تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور، آیین نامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این دستور العمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 8- مبلغ اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندانی که در اجرای تبصره (1) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تقلیل ساعات کار خود اقدام نموده اند، بر اساس ضوابط این دستور العمل و به صورت کامل محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

ماده 9- به استناد ماده (77) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت مبالغ موضوع این دستور العمل به کارمندان تا سقف پیش بینی شده و در حد اعتبارات مصوب به عهده وزیر، و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران است.


------------------------


آئین نامه های اجرایی قانون خدمات کشوری ابلاغ شد

معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری آئین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس این قانون حداکثر تا 28 اردیبهشت ماه جاری پرداخت می شود.

ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم 1/1/1388 ) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/1388 بر این اساس پرداخت شود.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2 ، 3 ، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل یکم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

1- جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک برای اجرا از 1/1/1388 به تعیین می شود

تبصره: امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1.1) محاسبه می شود.

2- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی ( مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعیین می شود.

تبصره 1- دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (2) دستور العمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.

3- امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی بر اساس جدول شماره سه تعیین می شود.

4- ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی که از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (2) ماده (68) قانون، از امتیازات جدول شماره 4 بهره مند می شوند.

تبصره: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 25 درصد از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1/1/1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند و یا از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و کار مذکور محاسبه می شود، در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

5- به استناد بند ( 2) ماده (68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - دارندگان نشان عالی 800 امتیاز

ب- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 1 650 امتیاز

ج- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 2 500 امتیاز

د-دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 3 400 امتیاز

تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز ( 800 امتیاز) بلامانع است.

6- تا تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ( جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارمندان و هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال 1388 می باشد.

7- مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، قابل پرداخت می باشد.

پس از تصویب و ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام می شود.

8- کمک هزینه های فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان سال 1387 پرداخت می شود.

9- کارمندانی که در سال 1388 حائز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای 6 ، 7 و 8 شوند، همانند کارمندان مشابه در سال 1387 با آنان رفتار خواهد شد.

10- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد تصویب نامه شماره 27395/ت 14587 ه مو ت 24/5/1375 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ملاک عمل می باشد.

11- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39 ) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

12- کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد، حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می شود.منبع:خبرگزاري مهر
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
4
3
ایا تفاوت تطبیق و ایثار گری در احکام نیز جزء مجموع امتیازات شغل، شاغل محسوب میشود وباید در پرداخت اضافه کاری منظور گردد یا خیر
پاسخ ها
ناشناس
| NETHERLANDS |
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
بله باید پرداخت گردد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۸
0
6
ایا تفاوت تطبیق و ایثار گری در احکام نیز جزء مجموع امتیازات شغل، شاغل محسوب میشود وباید در پرداخت اضافه کاری منظور گردد؟
عباس رستمی ایثارگر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
1
9
از سال 82 تاکنون هیچ گونه حق ایاب و ذهاب از طرف دانشگاه ایلام دریافت ننموده ام واز سرویس اداری استفاده نکرده ام
هادي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
1
3
سلام
بيچاره كاركنان آموزش و پرورش و جامعه فرهنگيان كه روي هيچ كدام از اين خدمات را نديداند
قصاب در پي پي است و ما در پي جان
علیرضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
0
6
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نه حق ایاب ذهاب میده و نه سرویس درست و حسابی داره.بقیه فوق العاده ها هم تکلیفشون معلوم نیست.
لیلا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۵
1
7
فوق العاده های مستمر کدامند؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶
1
6
باسلام آیا فرهنگیانی که هفته ای 44ساعت در پست مدیریت یا معاونت هستند حق ایاب و ذهاب دارند یا نه؟
رضا رستمي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
2
1
با سلام احتراما خواهشمند است در مورد سرويس اداري سازمان صنعت و معدن استان مركزي كه با بازرگاني ادغام شده توجه فرماييد مدت 4 سال است كه نه پول سرويس را ميدهند نه وسيله اياب و ذهاب دارند ما ميبايستي به كجا مراجعه كنيم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
0
1
چرا دانشگاه ایلام حق بدی آب و هوای کارمندان را قطع کرده؟
بنيامين
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
1
7
چرا هزينه مهد به كارمندان قراردادي تعلق نميگيرد در صورتيكه در قانون هيچ نامي از رسمي يا قراردادي نيرو برده نشده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني فقط خانمهاي رسمي انسانند ؟؟
مرتضی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۱
2
7
ایا شهرداریها میتوانند برای ادامه تحصیل پرسنل واموزش انان کمک هزینه اموزشی در نظر بگیرند برای تحصیل در مقطع ارشد؟لطفا جواب دهید
رضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
0
5
پرداخت رفاهی به پرسنل قراردادی دستگاههای دولتی با توجه به ضوابط اجرایی سال91چگونه است همانند پرسنل رسمی و پیمانی است؟
کارمند دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
3
5
در باره کارمندانی که مبتلا به بیمایهای خاص هستند چه تدابیری اندیشیده اید؟
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد www.skums.ac.ir
سارا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
0
1
من در یک شرکت خصوصی کار میکنم وقت ناهار ما کنسل شده و هزینه آن هم پرداخت نمی دهند حتی سرویس هم نداریم ساعت کاری ما از 8 تا 3:30 تغییر پیدا کرد این از نظر قانون کار درسته ؟
رضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
1
5
آیا سازمانها حق دارند کمک هزینه رفاهی به کارمندانی که در مرخصی استعلاجی و زایمان به سر میبرند پرداخت ننمایند؟
کریم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
0
8
باسلام
آیابرای کارمندان مرد هم خدمت پاره وقت یا نیمه وقت قابل استفاده است
رضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
2
3
آیا سازمانها حق دارند کمک هزینه غذا به کارمندانی که در مرخصی استحقاقي به سر میبرند پرداخت ننمایند؟
لیلا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
1
1
من معلم تو روستا هستم از نظر اداری 24 ساعت تدریس دارم اما واقعیت بیشتر از این است . کرایه روستا این سال سر سام اور است وبیشتر از همه ی کارمندان پول سرویس میدهم .به خاطر شیفت در هم برهم مدرسه دخترم رو نتونستم تو مدرسه بر امادگی ثبت نام کنم وبردم مهد بعد از زنگ امادگی دو ساعت نگهش می دارن وهزینه یاضافی می گیرن .
عدالت یعنی همین ما چه گناهی کردیم معلم شدیم . ما فقط وفقط وفقط وفقط یک حقوق می گیریم بعد از 15 سال سابقه ولیسانس تازه شده یک میلیون وبا کسورات اجباری میشم 850 هزار تومن قضاوت با شما .(پول سرویس 200 هزار تومن)
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: